KONTAKTI:

ATRODI MŪS:

Cēsu novada

Vecpiebalgas apvienības pārvalde

Alauksta iela 4, Vecpiebalga,

Vecpiebalgas novads LV 4122,

Tel. +371 27874575,

Vecpiebalga - no pagātnes uz nākamību!

Vecpiebalgas novads Latvijā atpazīstams ar savu bagāto kultūras vēsturi un tradīcijām, dabas vērtībām un skaistajām ainavām. No Vecpiebalgas novada nākušas daudzas Latvijas kultūrai un sabiedrībai nozīmīgas personības – rakstnieki, mūziķi, sportisti, zinātnes un sabiedriskie darbinieki, kuri novada vārdu nesuši tālu ārpus Latvijas robežām.

Zaļie pakalni, ezeri un ūdensrozes, Gauja, kas sāk savu tecējumu mūspusē, dabas, vēstures un kultūras pieminekļi, arī piebaldzēnu spītība un izturība, gara gaisma un prāta asums raksturo mūsu novadu arī mūsdienās.

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojot 5 pagastus – Dzērbeni, Inešus, Kaivi, Taureni un Vecpiebalgu, 2009.gada 1.jūlijā tika izveidots Vecpiebalgas novads. Novada administratīvais centrs atrodas Vecpiebalgas pagastā, savukārt Dzērbenē, Inešos, Kaivē un Taurenē darbojas pagastu pārvaldes, nodrošinot iedzīvotājiem pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai.

Vecpiebalgas novada domes pašreizējais sastāvs ievēlēts pašvaldību vēlēšanās 2017.gada 3.jūnijā. Pirmajā domes sēdē 2017. gada 21.jūnijā, klātesot visiem 9 ievēlētajiem deputātiem, par Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju tika ievēlēta Ella Frīdvalde – Andersone. 2017.gada 28.augustā domes ārkārtas sēdē priekšsēdētāja atkāpās no amata un nolika deputāta mandātu. 2017.gada 5.septembrī novada domes ārkārtas sēdē par domes priekšsēdētāju ievēlēts Indriķis Putniņš.

Vecpiebalgas novads atrodas Vidzemes augstienes centrālajā daļā un robežojas ar Jaunpiebalgas, Madonas, Ērgļu, Amatas, Raunas, Smiltenes, Priekuļu, Cēsu un Orges novadu. Novadu šķērso valsts reģionālie autoceļi P30 Cēsis – Madona, P33 Jaunpiebalga – Ērgļi un P3 Alauksts – Nītaure – Garkalne.

Vecpiebalgas novada centrs – Vecpiebalga – atrodas 52 km attālumā no Cēsīm, 137 km – no Rīgas, 83 km – no Valmieras.

Novada teritorijas platība – 542,5 km².

Iedzīvotāju skaits – 3856 (pēc PMLP informācijas uz 2019. gada 1.jūliju).

Kopējo teritorijas attīstību lielā mērā nosaka ģeogrāfiskais novietojums, dabas, finanšu un cilvēku resursu apjomi.

Vecpiebalgas novada zemju lielāko daļu aizņem meži, kas sastāda 54.4 % no visām zemēm. Vislielākās mežu platības ir Kaives un Dzērbenes pagastos (67 % un 62 % ). Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) sastāda 31%.

Novads ir viens no ezeriem bagātākajiem novadiem Latvijā – ūdeņi aizņem 5,1% no visas novada teritorijas, turklāt ezeriem raksturīgi veidot vairākas savstarpēji saistītas ezeru grupas. Lielākie ezeri Alauksts, Inesis, Zobols, Nedzis u.c., kā arī nozīmīga ir Lodes-Taurenes ezeru grupa, kas stiepjas 12 km garumā, un Dzērbenes ezeru grupa, no kuriem lielākais un skaistākais ezers ir Juveris.

Vecpiebalgas novadā ir divas izglītības iestādes – Vecpiebalgas vidusskola, kas piedāvā apgūt arī profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”, un Vecpiebalgas novada pamatskola.

Pirmsskolas izglītības programma novada teritorijā tiek realizēta četros pagastos – Dzērbenē, Inešos,Taurenē un Vecpiebalgā.

Atpūtas, izklaides un brīvā laika pavadīšanas iespējas novadā nodrošina 5 kultūras iestādes – Vecpiebalgas kultūras nams, Taurenes kultūras nams, Dzērbenes tautas nams, Kaives tautas nams un Inešu tautas nams, kā arī 5 bibliotēkas, kas atrodas Dzērbenē, Inešos, Kaivē, Taurenē un Vecpiebalgā. Arī sporta dzīve novadā ir ar stiprām tradīcijām – regulāri notiek dažādi sporta pasākumi gan vietējā, gan plašāka mērogā. Interesentiem ir iespēja trenēties BMX sporta veidā izveidotajā BMX trasē, volejbolā, biatlonā, darboties šautriņu mešanas klubā „Vecpiebalga”, apmeklēt trenažieru zāli Vecpiebalgā, kā arī piedalīties citās sportiskās aktivitātēs.

Jauniešu kopā pulcē jaunatnes iniciatīvu centrs „Balgas strops” Vecpiebalgā un Dzērbenes bērnu un jauniešu centrs.

Novadā ir daudz vērtīgu un savdabīgu kultūrvēsturisku objektu, kas ir nozīmīgi kultūras tūrisma attīstībai – baznīcas, pilskalni, arheoloģiskie objekti, muzeji, muižas, kā arī bagāts un unikāls nemateriālās kultūras mantojums. Ik gadu vasarā – jūlija nogalē – ikviens ir laipni aicināts uz saiešanu slātaviešu garā „Vecpiebalga atver durvis”, lai izbaudītu gan kvalitatīvu kultūras pasākumu piedāvājumu, gan iepazītu mūsu novadu.

LAIPNI LŪDZAM VECPIEBALGAS NOVADĀ!